Siemens Srbija

Izveštaj kompanije „Siemens AG“ za drugi kvartal 2013. godine

Simensovi rezultati u drugom kvartalu fiskalne 2013. godine pokazuju neujednačenost, dok su nove porudžbine, slobodan novčani tok i prihod zarada po akciji iskazali značajno poboljšanje. Prihod i ukupan profit sektora je u padu, pre svega usled još uvek teškog tržišnog okruženja. Ukupan profit sektora je takođe bio pod opterećenjem kompanijskih poslovanja sa vozovima koji postižu velike brzine i zbog offshore projekata povezivanja na električne mreže u Severnom moru. „Rezultati drugog kvartala pokazuju neujednačenost. Iako smo bili u mogućnosti da jasno povećamo porudžbine, još uvek imamo izazove u vezi sa prihodom i profitom. Još više se usredsređujemo na faktore koji su pod našom kontrolom: rigorozno sprovodimo naš Simensov program za 2014. godinu na nivou čitave kompanije", izjavio je predsednik i generalni direktor Simensa, Peter Lešer.

U drugom kvartalu fiskalne 2013. godine, koji se okončao 31. marta 2013. godine, nove porudžbine su se značajno povećale za 20 odsto u odnosu na isti period prethodne godine na 21,5 milijardi evra, usled velikih porudžbina u offshore projektima snage vetra i šinskih sistema. Prihod je pao sedam odsto na 18 milijardi evra. „Book-to-bill racio“ u drugom kvartalu bio je 1,19 dok je kombinovani ukupan iznos nerealizovanih porudžbina za sve Simensove sektore bio 101 milijardi evra na kraju kvartala.

U sektoru Energija, nove porudžbine su naglo porasle u drugom kvartalu za 46 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, na 8,5 milijarde evra. Dva velika offshore projekta u diviziji Energija vetra bili su glavni pokretači. Prihod u ovom sektoru pao je devet odsto, na 6,3 milijardi evra. Sektor Medicinska oprema i rešenja je imao porast od 3 odsto u novim porudžbinama na 3,3 milijardi evra. Prihod je blago pao za 2 odsto do 3,3 milijardi. Sektor Industrija je naročito bio pod uticajem otežanih tržišnih uslova u svojim kratkoročnim delatnostima. Prihod u ovom sektoru pao je 9 odsto, na 4,6 milijardi evra. Nove porudžbine su takođe bile u ukupnom iznosu od 4,6 milijardi evra, što pokazuje pad od 10 odsto. Sektor Infrastruktura i gradovi ostvario je profit zahvaljujući svojoj diviziji Šinski sistemi usled dve velike porudžbine iz Austrije i Nemačke. Nove porudžbine u ovom sektoru porasle su 34 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, do 5,2 milijarde evra, dok je prihod pao 5 odsto na 4,1 milijardu.

Profit je bio pod uticajem posebnih opterećenja, kao i prihodom u padu. Na primer, sektori su snosili troškove od 104 miliona evra u vezi sa Simensovim programom za 2014. godinu. Ukupan profit sektora pao je 29 odsto u odnosu na isti period prethodne godine na nešto manje od 1,4 milijarde evra. Prihod iz kontinuiranog poslovanja približno je ostao stabilan na 982 miliona evra, usled poboljšanja u NSN, između ostalog.

Neto prihod bio je u porastu od 10 odsto na oko jednu milijardu evra usled pozitivnog doprinosa od prekinutih aktivnosti kompanije. Prihod od zarada po akciji, koji je porastao od 1,03 evra u drugom kvartalu fisklane 2012. godine, do 1,20 evra, ostvario je profit od programa otkupa akcija. Slobodan novčani tok od kontinuiranog poslovanja porastao je od 532 miliona evra do gotovo 1,4 milijarde evra.

Profit u sektoru Energija pao je u drugom kvartalu od 573 miliona evra u odnosu na isti period prethodne godine do 551 milion evra. Ovde je Simens ponovo snosio troškove povezivanja offshore farmi vetra na električnu mrežu. Troškovi u vezi sa projektima povezivanja na električnu mrežu ukupno iznosili su 84 miliona evra u drugom kvartalu, u poređenju sa 278 miliona evra godinu dana ranije. U sektoru Medicinska oprema i rešenja, profit je porastao od 424 miliona evra do 445 miliona evra, usled dodatnih ušteda na troškovima koje su postignute tokom sektorovog programa „Agenda“ za 2013. godinu i manjih opeterećenja u vezi sa ovom inicijativom.

U sektoru Industrija, profit je pao od 662 miliona do 350 miliona evra usled lošije iskorišćenosti kapaciteta i nepogodnije strukture prihoda. Profit u sektoru Infrastruktura i gradovi pao je od 270 miliona evra u odnosu na isti period prethodne godine do 27 miliona evra. Simens je snosio troškove od 161 miliona evra u vezi sa kašnjenjima u isporuci Velara u Nemačkoj i „Velaro Eurostar“.

Simens 2014

Kompanija iskazuje dobar napredak u implementaciji svog Simensovog programa za 2014. godinu. Definisano je približno 20.000 mera kojima će se poboljšati konkurentnost, efikasnost i smanjiti troškovi. Jedan deo ovih mera je već primenjen.

Očekuje se da će sektor Energija učinitii najveći doprinos – 3,3 milijardi evra, u okviru ukupnih zarada predviđenih programom, čiji je iznos oko šest milijardi evra. Očekuje se da će sektor Medicinska oprema i rešenja ostvariti doprinos od oko 0,8 milijardi evra, dok će sektor Industrija ostvariti doprinos od 1,1 milijardu, a sektor Infrastruktura i gradovi 0,8 milijardi evra.

Simens takođe predvodi najavljeno ojačanje svog ključnog poslovanja. Nakon odobrenja organa za borbu protiv monopola, sada će biti dovršena kupovina „Invensys Rail“ dobavljača signalnih i kontrolnih sistema.

„Iako su početni rezultati Simensovog programa za 2014. godinu bili zadovoljavajući, moramo ostati odlučni i ne smanjivati naše zalaganje“, izjavio je Lešer.

Predviđanja

U fiskalnoj 2013. godini, Simens će implementirati program Simens 2014, na nivou čitave kompanije koji podržava okvir za održivo stvaranje vrednosti „One Siemens“. Cilj programa je da poveća ukupan profit sektora barem 12 odsto do fiskalne 2014. godine.

Za fiskalnu 2013. godinu, Simens potvrđuje svoja očekivanja umerenog organskog uređenog rasta. Paralelno sa nastavkom izazova poslovanja, čiji rezultati umnogome zavise od kratkoročnih promena u ekonomskom okruženju, kompanija sada predviđa blagi pad prihoda na organskoj bazi u poređenju sa prethodnom godinom. Procenjuje se da će troškovi u vezi sa Simensovim programom za 2014. godinu u sektorima iznositi do 0,9 milijardi evra za punu fiskalnu godinu.

Sa obzirom na ove razvoje i finansijske rezultate ostvarene u prvoj polovini godine, Simens očekuje da će prihod od kontinuiranog poslovanja u fiskalnoj 2013. godini biti na donjoj granici inicijalnih očekivanja – 4,5 milijardi evra, pre opterećenja u vezi sa pravnim i regulatornim pitanjima i značajnim efektima portfolija, za koje se očekuje da će prihod opteretiti do 0,5 milijardi evra, pre svega usled poslovanja sa solarnom energijom.

02.05.2013.

Izveštaj kompanije Siemens AG za drugi kvartal 2013 godine

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs